معدن کوتز شمشیربازی

معدن کوتز شمشیربازی

بیوگرافی بازیگران [بایگانی]

Jul 24, قبل از آغاز فیلم برای اجرای این نقش یک دوره آموزش 6 ماهۀ شمشیربازی را طی کرد، و در زمان.

پیام فرستادن

بیوگرافی بازیگران [بایگانی]

Jul 24, قبل از آغاز فیلم برای اجرای این نقش یک دوره آموزش 6 ماهۀ شمشیربازی را طی کرد، و در زمان.

پیام فرستادن

بیوگرافی بازیگران [بایگانی]

Jul 24, قبل از آغاز فیلم برای اجرای این نقش یک دوره آموزش 6 ماهۀ شمشیربازی را طی کرد، و در زمان تولید فیلم تاندوم‌های پایش صدمه دید و ساخت فیلم را به مدت چند هفته به تعویق انداخت ميک لازال از نشریه سانفرانسيسكو كِرانيكِل در نقد.

پیام فرستادن